Bezplatný prieskum na mieste

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v ktorej vás ako návštevníka našich webových stránok www.vitalspa.sk, ako aj používateľov našich služieb informujeme o pravidlách správy a ochrany údajov spoločnosti Méta Hungary Kft. (ďalej len „spoločnosť“).

1. Aké zásady dodržiavame pri správe údajov?
Naša spoločnosť sa pri správe údajov riadi nasledujúcimi princípmi:
s vašimi osobnými údajmi nakladáme legálne, spravodlivo a transparentne, osobné údaje sa zhromažďujú iba na konkrétne, výslovné a zákonné účely a nespracúvajú sa spôsobom, ktorý je s nimi nezlučiteľný, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú vhodné a relevantné pre účely spracovania údajov a sú obmedzené na to, čo je nevyhnutné,

Naša spoločnosť prijíma všetky primerané opatrenia, aby zabezpečila presnosť údajov, ktoré spracúvame, a ak je to potrebné, aktuálne, nepresné osobné údaje okamžite vymažeme alebo opravíme,
osobné údaje uchovávame tak, aby vás bolo možné identifikovať iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, zabezpečujeme primerané zabezpečenie osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným zaobchádzaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením osobných údajov uplatnením vhodných technických a organizačných opatrení.

Naša spoločnosť poskytuje vaše osobné informácie s vašim dobrovoľným súhlasom na základe predbežných informácií a iba v nevyhnutnom rozsahu a vo všetkých prípadoch cieleným spôsobom, tj. zhromaždeným, zaznamenaným, organizovaným, uloženým a použitým,
V niektorých prípadoch je spracovanie vašich údajov založené na právnych predpisoch a je povinné, v takýchto prípadoch vás upozorňujeme na túto skutočnosť, príp.
V určitých prípadoch má naša Spoločnosť alebo tretia strana oprávnený záujem na spracovaní vašich osobných údajov, ako je prevádzka, vývoj a bezpečnosť našich webových stránok.

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok